Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Дирекція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕФЕНСА» (далі – ПАТ «СК «ДЕФЕНСА») повідомляє, що 11 березня 2019 року о 15:00 за місцезнаходженням ПАТ «СК «ДЕФЕНСА»: 04112, м. Київ, вул. Шамрила, 15-А, кімн. № 2, відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 14:00, час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 14:45, початок зборів о 15.00.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 04 березня 2019 р.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.defensa.com.ua/

Перелік питань порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Зборів у кількості однієї особи, а саме: Павленко Любов Станіславівна – Голова лічильної комісії.

 1. Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних зборів та порядку голосування.

Проект рішення: Надавати акціонерам, їх представникам, а також посадовим особам ПАТ «СК «ДЕФЕНСА», не більше п’яти хвилин на виступ та обговорення питань порядку денного, прийняти до відома, що прийняття рішень і голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

 1. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Проект рішення: Обрати Головою Зборів – Кухлика Олега Петровича. Обрати секретарем Зборів – Струтинську Валентину Леонідівну.

 1. Про розгляд та затвердження звіту Дирекції ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити розглянутий звіт Дирекції ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

 1. Про розгляд та затвердження річного звіту ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2018 р.

Проект рішення: Затвердити розглянутий річний звіт ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2018 рік і, згідно законодавства, оприлюднити його шляхом розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці).

 1. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік, надані ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ» згідно укладеного договору № 26/11/2018-3 від 26.11.2018 року, та затвердити заходи за результатами їх розгляду.

 1. Про розгляд та затвердження звіту фахівця з внутрішнього аудиту (контролю) про результати внутрішнього аудиту (контролю) поточної діяльності ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити розглянутий звіт фахівця з внутрішнього аудиту (контролю) про результати внутрішнього аудиту (контролю) поточної діяльності  ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2018 рік.

 1. Про затвердження річного плану роботи та графіку внутрішніх перевірок ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» фахівцем з внутрішнього аудиту (контролю) на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний план роботи та графік внутрішніх перевірок ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» фахівцем з внутрішнього аудиту (контролю) на 2019 рік.

 1. Про розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити розглянутий звіт Ревізійної комісії ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2018 рік.

 1. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

Проект рішення: Покрити збиток, отриманий ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за результатами діяльності 2018 року, у повному розмірі за рахунок резервного капіталу, сформованого за попередні роки на підтримку фінансового стану ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

 1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції та звіту ревізійної комісії ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Проект рішення: За результатами розгляду звіту Дирекції  ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» визнати що, порушення в роботі Дирекції при здійсненні нею функції керівництва поточною діяльністю ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» впродовж 2018 р. відсутні, завдання, покладені на Дирекцію статутом ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» виконувалися в повному обсязі.

За результатами розгляду звіту ревізійної комісії ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» визнати що, порушення в роботі ревізійної комісії при здійсненні нею функції контролю за фінансово-господарською діяльністю ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» впродовж 2018 р. відсутні, завдання, покладені на ревізійну комісію статутом ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» виконувалися в повному обсязі.

 

 1. Про прийняття рішення збільшення величини прийнятних активів для забезпечення виконання нормативу платоспроможності та достатності капіталу ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

         Проект рішення: Директору ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» створити робочу групу та розробити і надати на затвердження загальним зборам акціонерів стратегію збільшення величини прийнятних активів для забезпечення виконання нормативу платоспроможності та достатності капіталу ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

 

З матеріалами, які стосуються проведення річних Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» у робочі дні з 10 годин 00 хвилин до 18 години 00 хвилин.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» Струтинська В.Л. Контактні телефони: (044) 221-24-87, 354-24-87, 354-24-86.

Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, а також інші права передбачені ЗУ «Про акціонерні товариства».

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що посвідчує особу). Представники акціонерів для участі у зборах повинні мати належним чином оформлені довіреності та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що посвідчує особу).