ОГОЛОШЕННЯ про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Дирекція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕФЕНСА» (далі – ПАТ «СК «ДЕФЕНСА») повідомляє, що 22 лютого 2017 року о 15:00 за місцезнаходженням ПАТ «СК «ДЕФЕНСА»: 04112, м. Київ, вул. Шамрила, 15-А, кімн. № 2, відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 14:00, час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 14:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 годину 16 лютого 2017 р.

Проект порядку денного:

 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».
 2. Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних зборів та порядку голосування.
 3. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».
 4. Розгляд та затвердження звіту Дирекції ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.
 5. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2016 рік.
 6. Розгляд та затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2016 рік.
 7. Затвердження розподілу прибутку та покриття збитку ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2016 рік.
 8. Розгляд та затвердження звіту фахівця з внутрішнього аудиту (контролю) про результати внутрішнього аудиту (контролю) поточної діяльності ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2016 рік.
 9. Затвердження річного плану роботи та графіку внутрішніх перевірок ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» фахівцем з внутрішнього аудиту (контролю) на 2017 рік.
 10. Надання дозволу (згод) на перегляд строків повернення (згідно поданих заяв) наданих раніше поворотних фінансових допомог.

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:

 • Обрати Лічильну комісію Зборів у кількості однієї особи, а саме: Павленко Любов Станіславівна – Голова лічильної комісії.

 

Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:

2.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення позачергових Загальних зборів та порядок голосування:

— Час на доповідь — 10 хвилин;

— Час на запитання – 2 хвилини;

— Час на відповіді – 5 хвилин;

— Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.

— На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

— Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

— Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

— Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

2.2. Затвердити визначений Дирекцією ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

 

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:

3.1. Обрати Головою Зборів – Кухлика Олега Петровича.

3.2. Обрати секретарем Зборів – Струтинську Валентину Леонідівну.

 

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:

4.1 Затвердити звіт Дирекції ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.

 

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного :

5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2016 рік.

 

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:

6.1. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік і, згідно законодавства, оприлюднити її шляхом розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці) з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:

7.1. Направити прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності 2016 року, у повному розмірі до резервного капіталу, зг.ст.10.5 Статуту.

В зв’язку з економічною кризою дивіденди не нараховувати та не  виплачувати.

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного:

8.1. Затвердити звіт фахівця з внутрішнього аудиту (контролю) про результати внутрішнього аудиту (контролю) поточної діяльності  ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2016 рік..

 

Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:

9.1. Затвердити річний план роботи та графік внутрішніх перевірок ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» фахівцем з внутрішнього аудиту (контролю) на 2017 рік.

Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного:

10.1. Надати дозвіл на подовження строків користування, наданими раніше, поворотними фінансовими допомогами, шляхом складання додаткових угод з викладенням додаткових вимог до Позичальників стосовно їх повернення.

З матеріалами, які стосуються проведення річних Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» у робочі дні з 10 годин 00 хвилин до 18 години 00 хвилин.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» Струтинська В.Л. Контактні телефони: (044) 221-24-87, 354-24-87, 354-24-86.

Для участі в зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що посвідчує особу). Представники акціонерів для участі у зборах повинні мати належним чином оформлені довіреності.

Оголошення опубліковано в щоденному офіційному виданні «Бюлетень. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 12 від 19.01.2017р.