Оголошення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Дирекція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕФЕНСА» (далі – ПАТ «СК «ДЕФЕНСА») повідомляє, що 18 листопада 2016 року о 10:30 за місцезнаходженням ПАТ «СК «ДЕФЕНСА»: 04112, м. Київ, вул. Шамрила, 15-А, кімн. № 2, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 09:30, час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10:15.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 годину 14 листопада 2016 р.

Проект порядку денного:

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту, порядку проведення Позачергових Загальних Зборів та порядку голосування.
 3. Обрання головуючого та секретаря Позачергових Загальних Зборів Акціонерів.
 4. Збільшення статутного капіталу ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
 5. Приватне розміщення акцій (із затвердженням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
 6. Визначення уповноваженого органу ПАТ «СК «ДЕФЕНСА», якому надаються повноваження щодо:
 • залучення до розміщення андеррайтера;
 • затвердження проспекту емісії акцій та/або змін до нього;
 • прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 • затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 • затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 • затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 • прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «СК «ДЕФЕНСА», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 • письмового повідомлення кожного акціонера ПАТ «СК «ДЕФЕНСА», який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
 1. Визначення уповноважених осіб ПАТ «СК «ДЕФЕНСА», яким надаються повноваження:
 • проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» свого переважного права на придбання акцій ПАТ «СК «ДЕФЕНСА», стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 • проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «СК «ДЕФЕНСА»;
 • проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» належних їм акцій.
 1. Внесення та затвердження змін до Статуту ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» та затвердження його нової редакції.
 2. Про визначення уповноваженої особи ПАТ «СК «ДЕФЕНСА», якій надаються повноваження щодо проведення реєстрації змін до Статуту та щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття позачерговими Загальними Зборами акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» рішення.

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 

Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:

1.1 Обрати Лічильну комісію Зборів у кількості однієї особи, а саме: Павленко Любов Станіславівна – Голова лічильної комісії. 

Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:

2.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення позачергових Загальних зборів та порядок голосування:

— Час на доповідь — 10 хвилин;

— Час на запитання – 2 хвилини;

— Час на відповіді – 5 хвилин;

— Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.

— На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

— Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

— Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

— Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

2.2. Затвердити визначений Дирекцією ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою ПАТ «СК «ДЕФЕНСА». 

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:

3.1. Обрати Головою Зборів – Кухлика Олега Петровича.

3.2. Обрати секретарем Зборів – Струтинську Валентину Леонідівну. 

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:

4.1 Збільшити Статутний капітал ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» з 20 000 000 (двадцяти мільйонів) гривень  до 40 000 000 (сорока мільйонів) гривень шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій загальною кількістю 20 000 000 (двадцяти мільйонів) штук існуючої номінальної вартості, 1,00 грн. (одна гривня) за одну акцію, загальною номінальною вартістю 20 000 000 (двадцяти мільйонів) гривень за рахунок додаткових внесків. 

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного :

5.1. Провести приватне розміщення акцій з наступним переліком осіб, які є учасниками такого розміщення, а саме: акціонери ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» станом на 18 листопада 2016 р.

5.2. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій, окремим Додатком № 1, який є невід’ємною частиною Протоколу Позачергових Загальних Зборів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА». 

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:

6.1. Визначити Дирекцію ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» уповноваженим органом ПАТ «СК «ДЕФЕНСА», якому надаються повноваження щодо:

— залучення до розміщення андерайтера;

— затвердження проспекту емісії акцій та/або змін до нього;

— прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

— затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

— затвердження результатів приватного розміщення акцій;

— затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

— прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

— повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом ПАТ «СК «ДЕФЕНСА», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

— письмового повідомлення кожного акціонера ПАТ «СК «ДЕФЕНСА», який має переважне право на придбання розміщуваних ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому виданні.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:

7.1. Визначити Генерального директора ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» Струтинську В.Л. уповноваженою особою ПАТ «СК «ДЕФЕНСА», якій надаються наступні повноваження:

— проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» свого переважного права на придбання акцій ПАТ «СК «ДЕФЕНСА», стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

— проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ПАТ «СК «ДЕФЕНСА»;

— проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» належних їм акцій.

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного:

8.1. У зв’язку із збільшенням статутного капіталу, а також з приведенням положень Статуту ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» у відповідність до останніх змін Закону України «Про акціонерні товариства» та з метою оперативного вирішення питань господарської діяльності ПАТ «СК «ДЕФЕНСА», внести запропоновані зміни до Статуту ПАТ «СК «ДЕФЕНСА». У зв’язку з вищенаведеним, внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» шляхом викладення його в новій редакції. 

Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:

9.1. Визначити Генерального директора ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» Струтинську Валентину Леонідівну уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті позачерговими Загальними Зборами акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» рішення.

9.2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» Струтинську Валентину Леонідівну провести державну реєстрації Статуту ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» в новій редакції, в порядку визначеному чинним законодавством, з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

З матеріалами, які стосуються проведення позачергових Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» у робочі дні з 10 годин 00 хвилин до 18 години 00 хвилин.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» Струтинська В.Л. Контактні телефони: (044) 354-24-87, 354-24-86.

Для участі в зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що посвідчує особу). Представники акціонерів для участі у зборах повинні мати належним чином оформлені довіреності.

Оголошення опубліковано в щоденному офіційному виданні «Бюлетень. Цінні папери України» № 189 від 10.10.2016р.