ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Дирекція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕФЕНСА» (далі – ПАТ «СК «ДЕФЕНСА») повідомляє, що 29 травня 2020 року о 10:00 за місцезнаходженням ПАТ «СК «ДЕФЕНСА»: 04112, м. Київ, вул. Шамрила, 15-А, кімн. № 2, відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 09:00, час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 09:45, початок зборів о 10.00.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 25 травня 2020 р.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.defensa.com.ua/

Перелік питань порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

  1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Зборів у кількості однієї особи, а саме: Бойко Наталія Миколаївна – Голова лічильної комісії.

  1. Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних зборів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» та порядку голосування.

Проект рішення: Надавати акціонерам, їх представникам, а також посадовим особам ПАТ «СК «ДЕФЕНСА», не більше десяти хвилин на виступ та обговорення питань порядку денного, прийняти до відома, що прийняття рішень і голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

  1. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Проект рішення: Обрати Головою Зборів – Кухлика Олега Петровича. Обрати секретарем Зборів – Струтинську Валентину Леонідівну.

  1. Про затвердження суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітностіПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Проект рішення: Затвердити призначеного суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «СК «ДЕФЕНСА»: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ» ( код ЄДРПОУ 20503140) та затвердити умови  договору, що укладений з суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

  1. Про перегляд складу Ревізійної комісії або подовження строку повноважень Голови та членів діючої Ревізійної комісії.

Проект рішення: Зняти повноваження члена Ревізійної комісії – Трубило Андрія Сергійовича.

Затвердити Ревізійну комісію у наступному складі:

Голова Ревізійної комісії — Пиркін Павло Володимирович.

Члени Ревізійної комісії – Стралківський Валерій Миколайович, Струтинська Олена Леонідівна.

Строк повноважень – 5 років з дати призначення.

  1. Про надання Генеральному директору ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» повноважень на вчинення значних правочинів впродовж 2020 року: продажу (частково) наявних активів та придбання за рахунок отриманих коштів активів, для забезпечення зобов’язань ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Проект рішення: Уповноважити Генерального директора ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» на вчинення значних правочинів впродовж 2020 року:продажу (частково) наявних активів та придбання за рахунок отриманих коштів активів, для забезпечення зобов’язань ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

 

З матеріалами, які стосуються проведення річних Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» у робочі дні з 10 годин 00 хвилин до 18 години 00 хвилин.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» Струтинська В.Л. Контактні телефони: (044) 221-24-87, 354-24-87, 354-24-86.

Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, а також інші права передбачені ЗУ «Про акціонерні товариства».

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що посвідчує особу). Представники акціонерів для участі у зборах повинні мати належним чином оформлені довіреності та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що посвідчує особу).